REGULAMIN KONKURSU "ŁYŻWY SĄ FAJNE!!!"

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel Wychowania Fizycznego SLO im. R. Traugutta w Zgierzu, Maciej Kacprzak.

 2. Organizator konkursu nie ubezpiecza jego uczestników. 

 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 4. Uczestnicy konkursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność - organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i/lub mieniu wynikłe w skutek udziału uczestników w konkursie.

 5. Konkurs skierowany jest do uczniów SLO im. R. Traugutta w Zgierzu w roku szkolnym 2013/2014.

 6. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności fizycznej (łyżwiarstwo) jak największej liczby uczniów SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

 7. Konkurs polega na pokonaniu na łyżwach możliwie najdłuższego dystansu w trakcie 30 minut pobytu na dowolnym lodowisku. 

 8. Nie dopuszcza się jazdy na łyżwach po zamarzniętych zbiornikach wodnych (sadzawki, stawy, jeziora, rzeki, itp.).

 9. Konkurs rozpocznie się 7 stycznia 2014 i trwać będzie do momentu zakończenia działalności lodowiska położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1.

 10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Lodowiska.

 11. Uczestniczyć w konkursie mogą zespoły dwu lub trzy osobowe.

 12. Zespoły mogą tworzyć dziewczęta i/lub chłopcy z jednej lub kilku klas SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

 13. Aby zespół mógł przystąpić do konkursu jedna z osób musi posiadać urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z zainstalowaną i uruchomioną darmową aplikacją ENDOMONDO, która umożliwi pomiar pokonanego dystansu w czasie 30 minut pobytu na dowolnym lodowisku.

 

II. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 

 1. Przystępując do konkursu należy w pierwszej kolejności zainstalować na soim smartfonie lub tablecie darmową aplikację ENDOMONDO, następnie zaprosić do współudziału swoich przyjaciół i wspólnie wybrać się na lodowisko, tam uruchomić aplikację ENDOMONDO i z dostępnych w niej form aktywności ruchowych wybrać ŁYŻWIARSTWO, następnie przez 30 minut wspólnie jeżdżąc na łyżwach, starać się pokonać możliwie najdłuższy dystans.

 2. Nie musisz posiadać własnego urządzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu), aby przystąpić do konkursu - wystarczy, aby miała go jedna z osób uczestniczących wraz z Tobą w konkursie. Jeśli nie masz swojego smartfonu/tabletu a wiesz, że ma go ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek wystarczy, że zaprosić ich do wspólnego udziału w konkursie ŁYŻWY SĄ FAJNE!!!

 3. Członkowie zespołu w trakcie wykonywania próby zobowiązani są do przebywania możliwie blisko siebie – dozwolone jest trzymanie się za ręce :)

 4. Przez cały czas trwania próby jedna z osób zespołu dwu lub trzy osobowego uczestniczącego w konkursie musi mieć przy sobie urządzenie mobilne z uruchomioną aplikacją ENDOMONDO.

 5. Bezpośrednio po upływie 30 minut należy zatrzymać aplikację a trening udostępnić na swoim koncie ENDOMONDO.

 

III. ZGŁOSZENIE PRÓBY

 

 1. Aby zgłosić próbę, czyli pokonany dystans zmierzony za pomocą aplikacji ENDOMONDO, należy zalogować się na swoje konto na stronie endomondo.com i link do udostępnionego treningu przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ lub poczty e-mail na adres: lyzwysafajne@gmail.com W treści wiadomości oprócz bezpośredniego linku do treningu, należy podać adres lodowiska, na którym dokonano pomiaru odległości, imiona i nazwiska oraz klasy osób uczestniczących w próbie.

 2. Ważne, aby w trakcie jazdy kontrolować czas - zgłoszone próby, których czas trwania przekroczy 30 minut nie będą brane pod uwagę.

 3. Zgłoszone próby publikowane będą za pośrednictwem strony www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sport gdzie znajdzie się link do wszystkich zgłoszonych prób.

 4. Aktualizacja zgłoszonych prób i ich publikacja następować będzie co najmniej raz w tygodniu.

 5. Każdy z zespołów przystępujących do konkursu może zgłosić więcej niż jedną próbę pokonania na łyżwach najdłuższego dystansu w czasie 30 minut pobytu na lodowisku – w takiej sytuacji pod uwagę brany będzie lepszy rezultat.

 

IV. ZAKOŃCZENIE KONKURSU, OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW I NAGRODY

 

 1. Po zakończeniu działalności lodowiska położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 za pośrednictwem strony www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sport ogłoszone zostaną ostateczne wyniki konkursu.

 2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma cząstkową ocenę CELUJĄCĄ z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

 3. Członkowie zespołu/zespołów, którzy pokonają na łyżwach najdłuższy dystans w czasie 30 minut pobytu na lodowisku otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 4. Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów.